Modernizacja polityki UE w dziedzinie zamówień publicznych cz I zamówienia publiczne Modernizacja polityki UE w dziedzinie zamówień publicznych

sprawozdawca: Asa Westlund Zamówienia publiczne to szeroka dziedzina. Występuje różny poziom implementacji w państwach członkowskich. Ustawodawstwo traktowane jest jako przeszkoda przy projektach. Konieczna jest zmiana ustawodawstwa. Istotne jest uwzględnienie kwestii środowiska przy zamówieniach publicznych. Niezbędne są obowiązkowe wymogi dla zamówień publicznych pod kątem stosowania najlepszych technologii środowiskowych. Należy stosować wysokie wymogi środowiskowe. Istotne jest uwzględnienie całego procesu produkcji. Należy promować żywność produkowaną lokalnie i dystrybuować ją w granicach miejscowych. Przy produkcji żywności trzeba stawiać wymogi dotyczące klimatu. Podmioty produkujące żywność muszą uwzględnić wpływ na klimat np. w transporcie żywności. Konieczne jest ograniczenie wpływu na klimat do minimum.

Leinen Jo 18 % PKB to zamówienia publiczne. Istotne jest aby były bardziej zrównoważone.

Ader Janos Konieczne są zielone zamówienia publiczne. Ważne jest wprowadzenie nowych zadań dla zamówień publicznych. Aspekty uwzględniane w zamówieniach publicznych to efektywność, wydajność energetyczna, zrównoważony rozwój, ochrona klimatu i środowiska. Niezbędne są jasne przepisy. Nie można pozwolić na zbyt duże pole manewru. Wdrażanie musi być jednolite. Priorytetem jest uwzględnienie aspektów ekologicznych w zamówieniach publicznych. Interes publiczny powinien wspierać lokalnych przedsiębiorców.

Busoi Cristian Silviu Jeżeli mają być zrealizowane cele Europa 2020, zwłaszcza w zakresie zrównoważonego rozwoju, zamówienia publiczne to ważny instrument dla władz lokalnych żeby zapewnić dostępność usług i towarów respektujących zasady ochrony środowiska. Należy zwracać uwagę na te aspekty przyznając zamówienia publiczne.Wpisanie kryteriów ochrony środowiska w przepisy wykonywania kontraktu jest dobrym rozwiązaniem. Przy czym stawianie takiego wymogu w przypadku wszystkich kontraktów jest sprzeczne. W przypadku niektórych kontraktów kwestie ochrony środowiska są istotne. Kryteria te powinny być stosowane tam gdzie jest to konieczne. W przypadku gdzie wpływ na środowisko jest nieistotny należałoby kierować się innymi kryteriami jak np. najniższa cena za jak najlepszą jakość. Cena powinna być przeliczana na cykl użytkowania danego produktu. Powinno wprowadzić to kryterium na zasadzie obowiązkowości. Wzięcie pod uwagę cyklu użytkowania produktu jest właściwe wtedy kiedy wydaje się być on zbyt kosztowny. KE powinna przedstawić metodologię obliczania kosztów całego cyklu użytkowania produktu, tak aby władze lokalne mogły dokonywać rzetelnych wyborów. Zamówienia publiczne i ochrona środowiska są do siebie dostosowane.

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Nie można zakłócać konkurencji na rynku wewnętrznym. Nowe przepisy nie mogą utrudnić małym i średnim przedsiębiorstwom uczestnictwa w przetargach publicznych.

Evans Jill Modernizacja przepisów daje możliwość zapewnienia zrównoważonego wzrostu, rozwoju gospodarki w UE. Kwestie ochrony środowiska powinny być włączone do wszystkich zamówień publicznych. Kryterium najniższej ceny można stosować tylko wtedy jeżeli wymogi w zakresie ochrony środowiska na miejscu są nieistotne. Wspieranie działalności lokalnych MŚP. Lokalna działalność to także walka ze zmianami klimatycznymi i zapewnienie zrównoważonego rozwoju. W Walii tylko połowa usług i produktów zakupywanych przez władze publiczne pochodzi od lokalnych producentów. Wskaźnik ten musi być większy. Szpitale, szkoły powinny zakupować żywność produkowaną lokalnie.

Yannakoudakis Marina Interesy państw członkowskich powinny odpowiadać zasadzie powszechnego dobra i ochrony środowiska. Dyrektywa ta w znacznej mierze wpływa na funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Należy brać pod uwagę sytuację przedsiębiorstw a nie tylko środowiska. W przeciwnym razie przepisy nie będą stosowane. Ochrona środowiska znajduje się na pierwszym punkcie priorytetów. Polityka powinna być elastyczna jeśli chodzi o realizację celów. Konieczne są zachęty dla małych i średnich przedsiębiorstw do brania udziału w przetargach i decydowały sie na procesy produkcji czy świadczone usługi przyjazne środowisku.

Wils Sabine Wydatki, na zamówienia publiczne, w UE stanowią ok. 16 % PKB. Oznacza to, ze istnieje ogromny potencjał i nie należy redukować zrównoważonego aspektu. Należałoby promować technologie proekologiczne w każdej dziedzinie. Bardzo ważne dla ochrony klimatu jest to, aby przy udzielaniu zamówień zwracać uwagę na nie wybieranie najniższej ceny. Kryteria muszą być ulepszone tak aby uwzględnić cały cykl życia produktu i jego wpływ na ludzi i środowisko. Władze publiczne udzielające zamówień muszą mieć odpowiednie długofalowe zachęty finansowe. Wymogi muszą być wiążące. Warunki pracy, presja cen prowadzi do upadku standardów ekologicznych w wielu zakładach. Przy udzielaniu zamówień należy brać pod uwagę układy społeczne.

Auconie Sophie Zamówienia publiczne i wydatki na nie to bardzo ważna tematyka. Rok temu w Polsce rozpisano zamówienie publiczne w Polsce na budowę autostrady, które wygrała chińska firma za fundusze europejskie. Konieczne jest zachowanie wrażliwości na tego typu sytuacje. Chiny nie mogą przejmować rynku UE., podczas gdy żadne państwo europejskie nie ma możliwości wygrania przetargu w Chinach. Musi być pewność, że wykonawca zagraniczny będzie wywiązywał się z obowiązujących przepisów w UE. Westlund Asa Istotne jest wprowadzanie wymogów środowiskowych w specyfikacjach technicznych i jako kryterium udzielania zamówień publicznych.

Leinen Jo Konieczne jest postulowanie większego elementu zrównoważonego rozwoju przy udzielaniu zamówień.