Udzielanie zamówień publicznych cz.V zamówienia publiczneH. Weber: 85% rynku zamówień publicznych jest otwarte dla państw trzecich, takich jak Chiny, jednak europejski przedsiębiorca nie ma takich samych praw i swobody w przystępowaniu do przetargów w państwach spoza UE. Otwartość UE jest nieuzasadniona, gdyż nie otrzymuje ona nic w zamian. Przepisy dotyczące podwykonawców powinny być doprecyzowane. Należy uregulować problem „łańcucha podwykonawców”, który można było dostrzec na przykładzie budowy autostrady w Polsce przez chińskie konsorcjum Covec, które zlecało wykonanie prac innym firmom, nie płacąc im za to. Prawa europejskich przedsiębiorstw powinny być lepiej chronione.

F. Grossetete: Potrzeba nowelizacji omawianej dyrektywy jest bezdyskusyjna. Zamówienia publiczne są dzisiaj i pozostaną w przyszłości, ważnym źródłem zatrudnienia. MŚP napotykają w obrocie wiele ograniczeń, a zmiana dyrektywy może to zmienić.

P. Rübig: W czasach kryzysu konkurencyjność odgrywa ważną rolę. MŚP tworzą najwięcej miejsc pracy (80%), ważne jest, żeby to głównie one uczestniczyły w przetargach publicznych. Ich zakres działalności często jest jednak zbyt wąski, aby sprostać dużym zamówieniom. Dlatego warto zastanowić się nad podzieleniem jednego przetargu na kilka mniejszych, z których realizacją MŚP nie będą miały problemów.

Komisja Europejska: Władze państw członkowskich powinny dokonywać tzw. „zielonych zamówień publicznych”, tzn. brać pod uwagę element środowiskowy. Powinny zostać utworzone odpowiednie organy, które doradzałyby im w tej materii. Komisja nie może jednak narzucić państwom zakupu określonego procentu produktów ekologicznych.  Zasada wzajemności w kontaktach handlowych, jest przedmiotem prac Komisji Europejskiej.